REGULAMIN

1. Organizatorem akcji „Absurdy Nadzoru” jest Fundacja Panoptykon z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzechowskiej 4/4.

2. Osoby biorące udział w akcji „Absurdy Nadzoru” dalej zwane są „Uczestnikami”.

3. By wziąć udział w akcji Uczestnicy zgłaszają – za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie absurdy.panoptykon.org – przykłady praktyk uznanych przez nich za absurdy nadzoru. Przykłady te dalej zwane są „pracami”. Prace można przesyłać do 25 września 2015 r. Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac. Organizator dopuszcza zgłaszanie prac w formie tekstu, nagrania, zdjęcia lub grafiki.

4. Zgłoszenie prac do udziału w akcji traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. Za ewentualne roszczenia wynikające z naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych w pracy odpowiada Uczestnik zgłaszający pracę.

5. Z chwilą udostępnienia Organizatorom prac Uczestnicy, którym przysługują prawa do prac, udzielają Organizatorom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony do korzystania z utworów, z prawem udzielania sublicencji, która nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, w zakresie następujących pól eksploatacji: (a) opublikowania dzieła, (b) rozpowszechniania dzieła wszelkimi znanymi sposobami, w tym w Internecie, (c) zwielokrotniania, (d) publicznego odtwarzania, (e ) wytwarzania egzemplarzy dzieła każdą techniką, (f) nadawania i reemitowania. Ponadto zezwolenie obejmuje sporządzanie i rozporządzanie opracowaniami utworów, a twórcy zrzekają się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania. Uczestnicy rozumieją i akceptują fakt, że prace będą udostępniane na podstawie wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach w brzmieniu dostępnym na stronie http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/pl/ i w związku z tym zobowiązują się nie wykonywać autorskich praw osobistych do utworów udostępnianych na wolnych licencjach w zakresie, w jakim mogą one kolidować z postanowieniami tych licencji.

6. Przesłane prace będą publikowane na stronie akcji absurdy.panoptykon.org. Organizator zastrzega sobie prawo nieopublikowania wszystkich prac, zwłaszcza budzących wątpliwość, czy nie naruszają praw osób trzecich. W takich sytuacjach Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyjaśnienie.

7. Na podstawie przesłanych prac Fundacja Panoptykon przygotuje „Ranking Absurdów Nadzoru”, który zostanie opublikowany 5 października 2015 r. na stronie absurdy.panoptykon.org

8. Uczestnik, którego praca zostanie wyróżniona przez Organizatora, otrzyma materiały promocyjne Organizatora o wartości nieprzekraczającej 200 złotych brutto.

9. Dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu) będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu poinformowania Uczestnika o przebiegu akcji.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy kontaktów Fundacji Panoptykon w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić Uczestnik powinien napisać na adres fundacja@panoptykon.org (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia moich danych osobowych z bazy kontaktów Fundacji Panoptykon”).

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub przerwania akcji „Absurdy Nadzoru”. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie absurdy.panoptykon.org.