ZGŁOŚ ABSURD

Wybierz odpowiadającą Ci opcję. Uwaga! Ta informacja będzie opublikowana na stronie akcji „Absurdy Nadzoru”.
Ta informacja nie zostanie opublikowana na stronie akcji „Absurdy Nadzoru”.
Fundacja Panoptykon potrzebuje adresów e-mail Uczestników akcji „Absurdy Nadzoru", by móc informować ich o przebiegu akcji i kontaktować się w sprawie nadesłanych przykładów.
Ta informacja nie zostanie opublikowana na stronie akcji „Absurdy Nadzoru".
Fundacja Panoptykon potrzebuje numerów telefonu Uczestników akcji „Absurdy Nadzoru", by móc informować ich o przebiegu akcji i kontaktować się w sprawie nadesłanych przykładów.
Dodaj swój absurd. Możesz zaznaczyć więcej niż jedną formę (np. jeżeli chcesz żeby obok zdjęcia pojawił się Twój komentarz, to wstaw go do opisu):
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png.

1. Zgłoszenie prac do udziału w akcji traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. Za ewentualne roszczenia wynikające z naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych w pracy odpowiada Uczestnik zgłaszający pracę.

2.Z chwilą udostępnienia Organizatorom prac Uczestnicy, którym przysługują prawa do prac, udzielają Organizatorom nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony do korzystania z utworów, z prawem udzielania sublicencji, która nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, w zakresie następujących pól eksploatacji: (a) opublikowania dzieła, (b) rozpowszechniania dzieła wszelkimi znanymi sposobami, w tym w Internecie, (c) zwielokrotniania, (d) publicznego odtwarzania, (e ) wytwarzania egzemplarzy dzieła każdą techniką, (f) nadawania i reemitowania. Ponadto zezwolenie obejmuje sporządzanie i rozporządzanie opracowaniami utworów, a twórcy zrzekają się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania. Uczestnicy rozumieją i akceptują fakt, że prace będą udostępniane na podstawie wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach w brzmieniu dostępnym na stronie http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/pl/ i w związku z tym zobowiązują się nie wykonywać autorskich praw osobistych do utworów udostępnianych na wolnych licencjach w zakresie, w jakim mogą one kolidować z postanowieniami tych licencji.